Sociální služby

Sociální služby patří mezi nejvyužívanější služby. Jejich cílem je poskytovat takové služby, které ponechají lidem jejich důstojnost, jsou založeny na individuálním přístupu ke každému z pacientů, protože jejich potřeby jsou specifické a velmi se liší. Dalším důležitým cílem je udržet a hlavně rozvíjet jejich schopnosti a hlavně poskytovat tyto služby na vysoké úrovni.
spojené ruce.jpg
Bohužel tato oblast je podfinancována a finanční prostředky tam chybí. Existují ale různé dotace poskytování ministerstvem financí ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, kde jsou finanční prostředky vyčleněny právě pro oblasti sociálních služeb.
Rozlišujeme celkem tři základní druhy sociálních služeb, které jsou ještě následně členěny do několika konkrétních podoblastí.
seniorka s telefonem.jpg
Sociální poradenství– tyto služby jsou poskytovány lidem, které se ocitli v nepříjemné životní situaci a cílem je poskytovat jim informace, které jim danou nepříjemnou situaci pomohou vyřešit. Jedná se například o: manželské či rodinné poradny, porady pro děti, porady pro oběti trestných činů, domácí násilí, občanské poradny. Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma.

Sociální služby – tyto služby jsou již částečně nebo zcela hrazeny a to jak pojišťovnou, případně konkrétní osobou, které se to týká. Mezi typy sociálních služeb můžeme zařadit osobní asistenci, podporu samostatného bydlení, pečovatelskou službu, tísňovou péči centra denních služeb, odlehčovací službu, stacionáře, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem nebo chráněné bydlení.

Sociální prevence– mezi tyto služby můžeme zařadit ranou péči, která je určena rodinám, kde se nachází postižené dítě do 7 let věku, dále také telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půli cesty, intervenční centra, krizová pomoc, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby, kontaktní centra, terénní programy nebo sociální rehabilitace.
Sociální služby jsou poskytovány obcemi či kraji, nestátními neziskovými organizacemi případně fyzickými osobami a také Ministerstvem práce a sociálních věcí.